Home » Projecten & Usecases » PGD Kader 2020 – Persoonlijk GezondheidsDossier

PGD Kader 2020 – Persoonlijk GezondheidsDossier

Het project PGD Kader 2020 is door de patiëntenfederatie NPCF, de artsenfederatie KNMG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgestart om een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren. Het zogenaamde PGD Kader. De projectpartners bundelen beschikbare (internationale) kennis en ervaring en gaan werken met partnerinitiatieven uit het veld die concrete praktijkervaringen toevoegen. Zodanig dat het PGD Kader daadwerkelijk handen en voeten krijgt.

Het PGD Kader 2020 is een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren.De stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de drie partijen in de Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA): NPCF, KNMG en ZN. De stuurgroep houdt toezicht op en geeft sturing aan de uitvoering van het project. De dagelijkse gang van zaken van het project PGD-kader 2020 ligt bij de projectgroep. De projectgroep is een jointteam van NPCF en Capgemini Consulting. Zij draagt zorg voor de uitvoering van alle onderdelen van het project. Sinds februari 2015 is Drimpy officieel toegelaten om met één van de lopende projecten als partnerinitiatief de samenwerking met de NPCF rondom het PGD Kader 2020 in te vullen. Voor dit partnerinitiatief is gekozen voor een lopend project gericht op ouderenzorg en ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen, namelijk het Project ReAAL waar Drimpy één van de participanten is.

Drimpy & PGD Kader 2020

Informatie en data maakt zelfmanagement mogelijk, maar alleen informatie en data is niet voldoende. Communicatie en interactie is eveneens van groot belang, echt iets doen met deze gegevens door zowel de zorgconsument of patiënt als de dokter en andere zorgprofessionals. Informatie en data kan heel mooi zijn, maar uiteindelijk gaat het om de interactie en persoonlijke behandeling van de patiënt. Drimpy is van de zorgconsument om zijn/of haar zorgverleners een totaalbeeld te verschaffen en zelf de regie te behouden wanneer dat nodig is, al dan niet via eigen zorg teams en zelfmanagement.

Drimpy richt zich als onafhankelijke organisatie dan ook op het samen brengen van de ‘zorg-driehoek’ (patiënt, zorgverlener, instelling/organisatie) door middel van het beschikbaar maken van (zorg)informatie voor, door en via de patiënt op basis van zelfmanagement, interactie en samenwerking. Wij hebben ons als doel gesteld om via dit partnerinitiatief in samenwerking met de NPCF meer inzicht te krijgen in de adoptie van een PGD voor de genoemde zorg-driehoek.

Mogelijkheden en toepassing

Het gebruik van een PGD is voor de meeste mensen nog erg nieuw en vreemd, zowel voor de zorgconsument als de zorgverleners. Gedurende het project beginnen we dan ook met het toepassen van de standaard mogelijkheden, waarna we verschillende extra mogelijkheden (afgeschermd) toepassen in een aantal instellingen, om deze vervolgens officieel en openbaar te lanceren. Voorbeelden zijn het weergeven, bewaren en delen van gegevens en documenten en het koppelen met verschillende apps, tools, devices en systemen voor het automatisch toevoegen van gegevens aan het PGD van de patiënt, in samenwerking met de zorg (gerichte) organisaties binnen het Project ReAAL. De zorgconsument kan op die manier ook deze gegevens eenvoudig op één plek bekijken en beheren via Drimpy.

Daarnaast realiseren wij in samenwerking met de aan het Project ReAAL verbonden ouderenzorg instellingen, mogelijkheden voor mantelzorg en voor familie/vrienden om het dossier bij te houden voor partner, kind en ouder. Op deze manier ontstaat er een betere samenwerking tussen de zorgconsument en zijn/haar omgeving evenals tussen de verschillende zorg professionals van deze zorgconsument. Drimpy blijft volop in verdere ontwikkeling, gedurende dit project zullen er dan ook meer specifieke mogelijkheden worden toegepast in samenwerking met de verschillende participerende organisaties.

Wie doen mee in dit Partnerinitiatief

Voor dit partnerinitiatief PGD Kader 202 in samenwerking met o.a. de NPCF en Capgemini, wil Drimpy de waarde van een PGD voor de zorgconsument, de zorgprofessional en de participerende organisaties onderzoeken. Echt iets doen met die gegevens, echte interactie rondom en samen met de zorgconsument gebruikmakend van online mogelijkheden is wat wij als Drimpy uitdragen. De koppeling van online en offline met elkaar zit dan ook in het DNA van Drimpy.

Project Naam:

Partnerinitiatief PGD Kader 2020.

Project Looptijd:

Februari 2015 – Juli 2015.

Project Omschrijving:

Realisatie van een nationaal kader in samenwerking met de NPCF om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers (PGD) te faciliteren. De projectpartners bundelen beschikbare (internationale) kennis en ervaring en gaan werken met partnerinitiatieven uit het veld die concrete praktijkervaringen toevoegen.

Project Partners:

NPCF - Hoofdpartner PGP Kader 2020Patiëntenfederatie NPFC
Patiëntenfederatie NPCF is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten- en consumentenorganisaties. De NPCF zet zich in voor betere, veilige en betaalbare zorg. Ze maken zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.

KNMGArtsenfederatie KNMG
De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde. De KNMG maakt zich sinds 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid.

ZN - Zorgverzekeraars NederlandBranchevereniging Zorgverzekeraars Nederland
De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van de zorgverzekeraars. ZN zorgt voor verbinding tussen de leden onderling en tussen de branche en andere relevante partijen. Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

Capgemini Consulting - Projectleider PGP Kader 2020Capgemini Consulting
Capgemini Consulting is een Frans consultancybedrijf, dat zijn werkgebied in de ICT en consultancy heeft. De Capgemini Group is een van ’s werelds grootste leveranciers van consulting-, technologie- en outsourcingservices. Capgemini Group is met bijna 140.000 medewerkers actief in meer dan 40 landen en helpen klanten met transformaties om hun resultaten en concurrentievermogen te verbeteren.