Home » Projecten & Usecases » PROVES, wat is dat?
PROVES

PROVES, Technische Beproevingen en Gecontroleerde Lifegangen

Sinds 2018 voert het programma PROVES technische beproevingen (Proof of Concept – PoC), veldtesten en gecontroleerde livegangen (GLG) uit voor (onder andere) MedMij. Hiermee worden nieuwe gegevensdiensten en functionaliteiten van het afsprakenstelsel via tastbare use-cases beproefd in de praktijk. Ook worden (zorg)innovaties, via begeleiding door het PROVES team, gecontroleerd live gebracht. Daarnaast wordt er door Drimpy samen met PROVES bijgedragen aan het doorontwikkelen van het MedMij Afsprakenstelsel

Wat is een Proof of Concept (PoC), Veldtest of Gecontroleerde Lifegang (GLG)

Programma Proves, Proof of Concept (PoC) - Wat is Proves: Technische Beproeving en Gecontroleerde LiveGang (GLG)Tijdens een Proof of Concept (PoC) wordt gekeken naar de (technische) maakbaarheid, haalbaarheid, informatiestandaarden, gemeenschappelijke voorzieningen en beveiligingsaspecten. Met een standaard werkwijze per route van PGO-leverancier, DVZA-leverancier en bronsysteem, zijn er diverse technische beproevingen uitgevoerd in de afgelopen jaren met nieuwe gegevensdiensten en functionaliteiten. Deze nieuwe gegevensdiensten en functionaliteiten worden vervolgens in nieuwe releases van het MedMij afsprakenstelsel opgenomen. De PGO-leveranciers en DVZA-leveranciers kunnen hier dan in de praktijk gebruik van maken.

In 2019 is het programma PROVES uitgebreid met gecontroleerde livegangen, waarin patiënten een PGO gebruiken en medische gegevens uitwisselen met zorgaanbieders. In zo’n GLG, worden alle stakeholders betrokken en begeleid te worden. Deze begeleiding richt zich op de uitrol in een regio voor meer PGO gebruik en uitwisseling op basis van het MedMij afsprakenstelsel. Een GLG zorgt er dus voor dat zorgaanbieders die hieraan meedoen worden geholpen om het PGO gebruik in de praktijk succesvol te implementeren.

Het programma PROVES is in 2021 gestart met enkele Veldtesten voor VIPP OPEN (huisartsen). Waarbij het doel van deze Veldtesten was om de huisarts gegevensdienst te testen en te verbeteren. Met de verschillende in Nederland gebruikte Huisarts Informatie Systemen (hIS) en de daaraan gekoppelde DVZA werd gekeken of de huisartsgegevens correct uitgewisseld werden naar de PGO. PROVES is voornemend om ook andere gegevensdiensten voor de VIPP trajecten samen met het veld te testen. Wij doen daar als Drimpy dan natuurlijk weer aan mee.

Drimpy en PROVES dragen bij aan doorontwikkeling MedMij

Drimpy heeft niet voor niets als eerste het officiële MedMij label mogen ontvangen. Wij nemen graag de koplopers rol op ons. Ook bij PROVES hebben wij een voortrekkersrol ingenomen en hebben wij vele PoC’s, Veldtesten en GLG’s tot een goed einde gebracht. Dit blijven wij natuurlijk doen, dus dit usecase project blijft zich daarom uitbreiden met nieuwe PoC’s en GLG’s waar Drimpy aan meegedaan heeft. Houdt dit usecase project dus goed in de gaten. Wij maken ons graag sterk voor MedMij, zodat de patiënt en cliënt of zorggebruiker en zorgconsument meer regie en inzicht in zijn gezondheid krijgt. Het programma PROVES valt onder de verantwoordelijkheid van VZVZ en voert hun activiteiten uit voor met name MedMij, VZVZ en de NPCF.

Overzicht van door Drimpy deelgenomen PoC's, Veldtesten en GLG's

Hieronder hebben wij de verschillende PoC’s, Veldtesten en GLG’s weergegeven, waar Drimpy samen met PROVES aan heeft gewerkt. Op deze manier dragen wij opvallend bij aan het doorontwikkelen van het MedMij Afsprakenstelsel.

Proves Proof of Concept (PoC) Omschrijving
Huisartsgegevens
Het technisch beproeven van de gegevensdienst Huisartsgegevens.

Drimpy PGO met MicroHIS (Dedalus), Medicom (Pharmapartners) en Vecozo.
Basisgegevens GGZ (BgGGZ) Route 1 & 2
Het technisch beproeven van de gegevensdienst BgGGZ vanuit verschillende routes.

Route 1: Drimpy PGO met Pinkroccade GGZ, Enovation, Code24, Asterisque, QuestManager en Vecozo;

Route 2: Drimpy PGO met Asterisque.
Abonneren & Notificeren
Het technisch beproeven van het abonneren en notificeren binnen het MedMij Afsprakenstelsel.

Binnen het MedMij Afsprakenstelsel is abonneren en notificeren een nieuwe functionaliteit. Deze functionaliteit maakt het, middels abonneren op een gegevensdienst, mogelijk om als zorggebruiker notificaties te ontvangen bij het beschikbaar komen van nieuwe of gewijzigde gegevens bij een bepaalde zorgaanbieder.

Eindrapportage.
eTD - Elektronische Toegangsdiensten
De technische beproeving van authenticeren en verzamelen van gegevens met behulp van eHerkenning.

Het eTD Afsprakenstelsel is een set van technische, functionele, juridische en organisatorische afspraken.
Binnen het eTD Afsprakenstelsel wordt eHerkenning geleverd, waarmee ondernemers, bedrijven, organisaties en intermediairs veilig en betrouwbaar online zaken kunnen doen met (overheids)organisaties en bedrijven.

Drimpy PGO met Chipsoft, AET, vZVZ en Vecozo

Eindrapportage.
Attribuut Gebaseerde Authenticatie (m.b.v. IRMA-app)
Het technisch beproeven om vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) medische gegevens te verzamelen conform het MedMij-afsprakenstelsel met gebruik van attribuut-gebaseerde authenticatie.

Attribuut-gebaseerde authenticatie is authenticatie op basis van een eigenschap (‘attribuut’) die zijn opgeslagen in een app van de gebruiker (IRMA-app) van iemands identiteit, zoals naam, geboortedatum en geslacht.
Hierdoor kan de gebruiker met hetzelfde authenticatiemiddel inloggen bij zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en bij de eigen zorgaanbieders

Eindrapportage.
Vrijwillig Machtigen
Het technisch beproeven van het Vrijwillig Machtigen.

Eindrapportage.
Overstapservice
Het technisch beproeven van de overstapservice.

Eindrapportage.
Verbind.MedMij
Het technisch beproeven om via een QR-code gegevens op te halen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Uit eerdere onderzoeken en ervaringen in de praktijk blijkt dat patiënten hun zorgverlener zien als een belangrijke informatiebron over PGO-gebruik. Om zorgverleners hierbij te helpen én het voor patiënten makkelijker te maken gegevens op te halen werd een QR-code gebruikt om bij de PGO gegevens op te halen waarbij de zorgaanbieder al geselecteerd is en niet meer opgezocht hoeft te worden door de zorgconsument.

Eindrapportage.
iWLZ Primeur
Het technisch beproeven van de iWLZ.
BGZ Wijzigingsverzoek
Het technisch beproeven van de BGZ Wijzigingsverzoek.
E-Afspraken
Het technisch beproeven van de e-afspraken.
Vaccinatiegegevens
Het technisch beproeven van de vaccinatiegegevens.
Gecontroleerde Lifegang (GLG) en/of Veldtest Omschrijving
Huisartsgegevens Primeur
Huisarts Gegevensdienst

Huisarts gegevensdienst (MedMij) voor het eerst in Nederland uitgewisseld in de praktijk met echte patiënten/cliënten.
PDF/A Gegevensdienst (Ophalen) Primeur
PDF/A Gegevensdienst

PDF/A gegevensdienst (MedMij) voor het eerst in Nederland uitgewisseld in de praktijk met echte patiënten/cliënten. Bij deze GLG ging het om downloaden/ophalen van PDF/A documenten, zoals verwijsbrieven, brieven en verslagen.
GGZ Friesland - BgGGZ Gegevensdienst Primeur
BgGGZ gegevensdienst

BgGGZ gegevensdienst (MedMij) voor het eerst in Nederland uitgewisseld in de praktijk met echte patiënten/cliënten.
Meerdere Veldtesten voor VIPP OPEN
Meerdere Veldtesten voor VIPP OPEN.
Verbind.MedMij - Praktijk Toets Primeur
Cliënten van alle zes de vestigingen van CIR Revalidatie konden het Verbind.MedMij concept (waarmee het ophalen van gezondheidsgegevens in PGO’s makkelijker wordt) als eerste in Nederland gebruiken.

Na afloop van een consult of behandeling geeft de zorgverlener een kaartje aan de patiënt met daarop een QR-code. Deze QR-code is uniek voor deze zorgaanbieder. Na het scannen van deze code (met bijvoorbeeld een smartphone) komt de patiënt op een algemene MedMij-webpagina.
Op deze pagina kan de patiënt zijn/haar PGO selecteren en vervolgens direct bij de juiste zorgaanbieder gegevens ophalen. Of – wanneer de patiënt nog geen PGO heeft – is op dezelfde pagina achtergrondinformatie te vinden over PGO’s.
Daar kan de patiënt een PGO met MedMij-label uit een lijst kiezen. Na het aanmaken van een account kan de patiënt vervolgens direct gegevens bij deze zorgaanbieder ophalen.
Derma Zuid - BGZ uitwisseling PGO én DVZA Primeur
BGZ Gegevensdienst uitwisseling PGO én DVZA

BGZ Gegevensdienst (MedMij) voor het eerst in Nederland uitgewisseld in de praktijk met echte patiënten/cliënten met PGO én DVZA van één en dezelfde leverancier (Drimpy).