Home » Nieuws & Blog » Consumenten wisselen vaker van verzekeraar

Consumenten wisselen vaker van verzekeraar

Consumenten stappen vaker over naar een andere zorgverzekeraar. Daarnaast bieden zorgverzekeraars dit jaar meer polissen aan met volledig gecontracteerde zorg die voldoet aan de wens van de consument. De markt voor zorgverzekeringen is duidelijk in beweging, zo blijkt uit de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2011 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Marktbeweging
Consumenten raken gewend aan het idee dat zij jaarlijks voor een zorgverzekeraar kunnen kiezen. In 2011 stapten meer dan 900.000 mensen over naar een andere verzekeraar. In 2010 waren dat er 700.000. Deze toename kan deels worden verklaard door de stijging van de nominale premie in 2011. De winst die behaald is voor een verzekerde door over te stappen is echter beperkter dan voorgaande jaren.
Ook sluiten steeds meer mensen een collectieve verzekering af. Hun percentage steeg in 2011 naar 66% tegenover 60% in 2009. De meeste mensen zijn verzekerd via hun werkgever, maar ook het aandeel andere collectiviteiten neemt toe zoals vakbonden, verenigingen en internetcollectiviteiten. Consumenten kunnen voordeel halen uit een collectieve verzekering. In een collectief kunnen zij druk uitoefenen op de verzekeraars om doelmatig zorg in te kopen en afspraken te maken over goede dienstverlening. Verder is opvallend dat verzekerden in 2011 voornamelijk kiezen voor natura- en combinatiepolissen.

Betaalbaarheid
De premies zijn in 2011 gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging blijkt te worden veroorzaakt door gestegen zorgkosten en de verbetering van het saldo Zorgverzekeringsfonds. De eigen betalingen en opslagpremie zijn daarentegen voor 2011 nagenoeg gelijk gebleven met 2010.

Kwaliteit
De waardering van zorgverzekeraars door verzekerden is in de jaren 2007 tot en met 2009 nagenoeg gelijk gebleven. Uit de kwaliteitsbeoordeling zorgverzekeraars met CQ-index (NIVEL) blijkt, dat duidelijkheid over het (bij)betalen voor de zorg in waardering het sterkst is afgenomen. Bejegening, informatie voorziening en telefonische bereikbaarheid zijn daarentegen de grootste stijgers in waardering van verzekerden.

Afspraken over zorg
Zorgverzekeraar sluiten steeds vaker contracten af met zorgverleners waarin de kwaliteit van de zorg is vastgelegd. Deze vorm voor afspraken maken voor de consument wordt ook wel gecontracteerde zorg genoemd. Verzekeraars doen dit in navolging met de afspraken die zij hebben gemaakt met de minister van VWS. Zij vond dat zorgverleners hun rol als selectieve inkoper meer moesten oppakken.

Bronnen:
Website: NZa.
Website: NIVEL.
Publicatie: Markt zorgverzekeraars in beweging.