Home » Projecten & Usecases » VIPP InZicht, wat is dat en waarom?
VIPP InZicht

VIPP InZicht, wat is dat en waarom?

Het programma VIPP InZicht is het Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg. Dit VIPP programma is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de care en met zorgorganisaties in de cure zoals ziekenhuizen en huisartsen. Zorgorganisaties in de care zijn bijvoorbeeld VVT-instellingen (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg), GGZ-instellingen (Geestelijke GezondheidsZorg) en Gehandicaptenzorg. Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog niet altijd elektronisch. Het programma VIPP InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen. VIPP Inzicht wordt door VWS gesubsidieerd via de regeling “Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

VIPP Inzicht is een Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

Door het elektronisch toegankelijk maken en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen met de cliënt of mantelzorger ondersteund. Ook vermindert de administratieve last voor de zorgprofessional. Daardoor is er meer tijd voor de cliënt en worden er minder onnodige fouten gemaakt in de registratie van gegevens. Dat vergroot de veiligheid en het vertrouwen in de zorg.

Tot op heden blijkt in de zorg, van ziekenhuis tot wijkverpleging, verpleeghuis, huisartsen, gehandicaptenzorg, dat de noodzakelijke informatie wel wordt vastgelegd, maar zelden wordt gedeeld met de ‘volgende’ zorgverlener in het zorgnetwerk van de cliënt, laat staan met de zorgconsument zelf. Voor vastleggen van deze informatie moet de zorgverlener dit nu vooral nog handmatig in hun zorginformatie systeem (ECD of EPD) invoeren. Dit is natuurlijk enorm foutgevoelig.

De digitale gegevensuitwisseling gaat daarom gefaseerd wettelijk verplicht worden, zo ook voor de langdurige zorg.

Dit zijn zorgorganisaties uit de verpleeghuiszorg, thuiszorg en gehandicaptensector. Mits zij gefinancierd zijn via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook psychogeriatrische zorg valt onder het Programma VIPP InZicht. Deelname aan het programma VIPP InZicht biedt voor deze zorginstellingen en zorgaanbieders dan ook een mooie kans. Drimpy kan daarin de benodigde begeleiding verzorgen en ondersteuning bieden. Vraag via het formulier meer informatie aan over onze VIPP Inzicht begeleiding en ondersteuning.

De verschillende modules van de regeling VIPP Inzicht

Programma VIPP InZicht - Gegevensuitwisseling in de Langdurige ZorgHet Programma VIPP InZicht loopt vooralsnog tot en met eind 2022. Voor deelname aan het Programma VIPP Inzicht, kan de zorginstelling subsidie aanvragen voor twee verschillende modules. Dit zijn Module Ontsluiting naar een PGO en Module eOverdracht. Voor elke module waarvoor de zorgaanbieder subsidie aanvraagt is een grondige analyse van de bedrijfsprocessen verplicht. Richtlijnen voor de analyses van Module PGO en eOverdracht zijn te vinden op de website van DUS-I.nl. Deze materie is redelijk complex te noemen, maar Drimpy kan daarin de benodigde begeleiding verzorgen en ondersteuning bieden. Wij hebben als koploper in de afgelopen jaren veel ervaring met meerdere VIPP trajecten opgebouwd en een bewezen methodiek ontwikkeld. Via ons op maat gemaakte draaiboek durven wij ook voor VIPP InZicht zelfs een 100% succes garantie af te geven, net zoals we dat onder andere bij VIPP5 en VIPP Babyconnect doen.

Voor programma VIPP InZicht moet het ECD of Electronisch PatiëntenDossier (EPD) van de zorgaanbieder of zorginstelling in staat zijn om medische gegevens uit te wisselen via bepaalde informatiestandaarden. Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat partijen in de zorg informatie over de verleende zorg betrouwbaar en tijdig kunnen vastleggen, opvragen, uitwisselen en overdragen. De zorgaanbieder of zorginstelling kan zich daarom inschrijven voor 2 modules, waarvan er eentje een verplichte module is.

De module Ontsluiting naar een PGO

Een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) is een website of app voor de zorgconsument of zorggebruiker (cliënt/patiënt) met het MedMij label. In een PGO verzamelt de cliënt zelf alle gezondheidsgegevens die nu versnipperd bij verschillende zorgverleners/zorgorganisaties liggen: van diagnose tot inentingen en van onderzoeksuitslagen tot behandelingen.

Via de PGO krijgt de zorgconsument (cliënt of patiënt) een overzicht van zijn of haar gezondheidsgegevens, krijgt hij of zij meer regie over de eigen gezondheid, wordt netwerkzorg mogelijk en is hij of zij een gelijkwaardige gesprekspartner tijdens de behandeling.

Pas wanneer een eHealth platform het MedMij label heeft, zoals het Drimpy PGO (MyDrimpy), mag zo’n platform zich een officieel PGO noemen. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders. Het MedMij Afsprakenstelsel bevat alle strikte en strenge afspraken waaraan een PGO moet voldoen. Het MedMij label is het keurmerk voor deze betrouwbare en veilige PGO’s. Het Drimpy PGO was zelfs het allereerste officiële PGO van Nederland.

Voor de module PGO wordt er gestructureerd gegevens uit de MedMij gegevensdienst (informatiestandaard) BgLZ of de BgGGZ ontsloten via de PGO van de zorgconsument. De BgLZ is de Basisgegevens Langdurige Zorg en de BgGGZ is de Basisgegevens Geestelijke GezondheidsZorg. De implementatie van de module “Ontsluiting naar een PGO” is verplicht voor zogenoemde care-organisaties. Dit zijn organisaties die zorg verlenen op grond van de Wlz of wijkverpleging op grond van de Zvw of Wmo 2015. Hieronder vallen VVT-instellingen (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg), GGZ-instellingen (Geestelijke GezondheidsZorg) en instellingen in de Gehandicaptenzorg. Uiteraard geldt de verplichting voor deze module niet als de zorgorganisatie (zorgaanbieder) al de informatiestandaard BgLZ of BgGGZ kan ontsluiten naar een PGO.

De module eOverdracht

De overdracht van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg wordt met deze module bij zorgaanbieders op het goede niveau gebracht en de ervaren knelpunten opgelost. Bekijk het filmpje hiernaast voor een uitleg over eOVerdracht.

Om de elektronische gegevensuitwisseling in de verpleegkundige overdracht stap voor stap te realiseren is er een informatiestandaard ontwikkeld. Een belangrijk uitgangspunt is dat de informatie met de cliënt mee gaat, zodat de zorg/het zorgplan gecontinueerd kan worden zonder informatieverlies.

De eOverdracht informatiestandaard is in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland opgenomen. Daarmee is vastgelegd dat zorgaanbieders en leveranciers volgens deze standaard werken. De Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd houdt toezicht op naleving.

Overdracht is om een belangrijke reden ontstaan. Bijna 52% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten in de overdracht van verpleegkundige en verzorgende gegevens. Deze knelpunten zijn voornamelijk onvolledige informatie, geen overdracht of een onduidelijke overdracht. Daarbij mist nog 64% van de verpleegkundigen en verzorgenden essentiële informatie om het zorgproces in de nieuwe zorgsetting te kunnen continueren. 35% van de respondenten zegt een overdracht digitaal te versturen. Dit blijkt uit een onderzoek van Nictiz en V&VN onder 340 verpleegkundigen en verzorgenden (bron: VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).

De Module eOverdracht gaat vooral over uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners bij de verpleegkundige overdracht. Deze module is niet verplicht. Het aanvragen ervan kan alleen binnen een samenwerkingsverband. Dit is een aantal van ten minste drie zorgorganisaties, waarvan minimaal twee care-organisaties. Oftewel organisaties die zorg verlenen op grond van de Wlz of wijkverpleging op grond van de Zvw of de Wmo 2015. Gecombineerd met minimaal één zogenoemde cure-organisatie. Dit is een organisatie die zorg levert op grond van de Zvw, en geen organisatie is die wijkverpleging levert.

VIPP InZicht - gegevensuitwisseling Langdurige Zorg - PGO - DVZA - MedMij Domeinen

Drimpy helpt zorginstellingen te voldoen aan VIPP Inzicht

De regeling van het programma VIPP InZicht voorziet in een hardheidsclausule. Er kunnen namelijk altijd onvoorziene omstandigheden zijn, buiten uw invloedsfeer. Daardoor zou het resultaat van uw plan niet (volledig) gehaald kunnen worden. In dat geval moet u de “claim” onderbouwen. In het geval u een deel niet heeft kunnen doen en dus niet aan alle resultaatsverplichtingen voldoet, kan er terugvordering plaatsvinden. Dan wordt een deel van het subsidiebedrag teruggevorderd. Dit gebeurt proportioneel aan de hand van behaalde verplichtingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkelijk gemaakte kosten en opbrengsten in vergelijking met wat begroot was.

Dat is natuurlijk zonde en dankzij de begeleiding en ondersteuning door Drimpy is het gebruikmaken van deze clausule ook niet eens nodig. Onze bewezen VIPP methodiek en ons op maat gemaakte heldere draaiboek maakt het voldoen aan programma VIPP InZicht een stuk eenvoudiger. Naast onze kennis en ervaring, beschikken wij over zowel een MedMij PGO (MyDrimpy) als een MedMij DVZA. Waarbij onze DVZA ook als service (DaaS) inzetbaar is, Powered by Drimpy noemen we dat. Wij zijn zelfs dermate zeker van onze zaak, dat we ook nog eens 100% succes garantie afgeven voor het behalen van de voorwaarden voor deze subsidie regeling. Neem daarom direct contact op!

Informatie over Begeleiding en Ondersteuning VIPP InZicht Aanvragen

Zorgaanbieders en regio organisaties die zich hebben ingeschreven voor het programma VIPP InZicht kunnen door Drimpy worden begeleid en ondersteund om alle voorwaarden te behalen. Wij vertellen er graag meer over, neem dus snel contact met ons op.

Informatie DVZA & VIPP Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.